Política de privacidade

EN CUMPRIMENTO DA NORMATIVA VIXENTE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL, A CONTINUACIÓN, INFORMÁMOSLLE DA NOSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Denominación social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. CIF: A36196418 Domicilio social: Rúa Doutor Cadaval, nº 5-1º, Ourense, España Teléfono: 986 41 99 22 Email: info@destinoriolimialima.eu

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Os Datos Persoais do Usuario que se solicitan a través dos Formularios dispoñibles no Sitio web son solicitados pola DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE coas seguintes finalidades:
1. Dar contestación á súa consulta.
2. Xestionar os envíos de correos electrónicos para que vostede poida recibir Newsletters de destinoriolimialima.eu
3. Colaborar coas autoridades competentes, conforme á lexislación vixente, na protección dos dereitos dos usuarios ou terceiras persoas fronte a condutas dolosas ou ilegais de calquera usuario.

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os Datos Persoais conservaranse durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recollidos, mentres non revoguen os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manteremos a información bloqueada os prazos legalmente establecidos.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais pode ser a execución dunha relación contractual potencial e/ou subscrita, o interese lexítimo, a habilitación legal e/ou o consentimento do propio interesado. Os datos que lle solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitárnolos, pero a súa non comunicación poderá afectar á finalidade do servizo ou a imposibilidade de prestalo.

¿A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE non comunicará os seus datos a ningún terceiro, salvo que se informe diso expresamente.

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Os dereitos de protección de datos dos que son titulares os interesados son:
1. Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
2. Dereito de rectificación ou supresión
3. Dereito de oposición
4. Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento
5. Dereito á portabilidade dos datos

s titulares dos datos persoais obtidos, poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio social da DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, ao correo electrónico habilitado para ese efecto, info@destinoriolimialima.eu, incluíndo en ambos os casos fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación equivalente.

Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD, www.agpd.es.

¿Podo retirar o consentimento?

Vostede ten a posibilidade e o dereito para retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

¿Onde podo reclamar no caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente pola DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE pode dirixir as súas reclamacións ao correo info@destinoriolimialima.eu ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.agpd.es

Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos. Todo iso para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, aínda que a seguridade absoluta non existe. É importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que se produza unha modificación dos mesmos.

Confidencialidade

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE infórmalle que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos a ningún terceiro os seus datos, excepto nos casos legalmente previstos, ou salvo que o interesado o autorice expresamente

Scroll ao inicio